Potenciál geotermální energie na území České republiky

Na základě současných dostupných podkladů je proveden expertní odhad  geotermálního potenciálu ČR.

 • energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické energie – odhad potenciálu  ……………..10   MW
 • energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické energie odhad teoretického potenciálu (produkce tepla hornin z 1 km3 až 30 MW elektrické energie po dobu cca 30 roků)  ….2 385 900 MW pro hloubku vrtů do 5km na vybraných lokalitách – celkem 847 – lokalit s výkonem 4MW (dva až tři vrty )
 • odhad využitelného potenciálu ………… 3 388 MW  cca 1,22E+4 GWh, což je zcela zanedbatelná část vypočteného celkového tepelného potenciálu krystalických hornin
 • energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130°C) pro výrobu tepla (odběr tepla >5 K) odhad potenciálu …………25 MW

geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla) odhad potenciálu

 • primární zdroj horniny………………. 8 750 MW
 • primární zdroj podzemní voda…… 2 390 MW    

Je možné konstatovat, že současný odhad možného využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie (3 388MW) a odběru geotermální energie nízké entalpie (celkem 11 165 MW) tvoří jen cca 0,5% celkové tepelné kapacity hornin a vody na území ČR.

Pro detailní výpočty jednotlivých lokalit, kde bude geotermální energie využívána, je nutné vždy udělat na základě budoucího požadavku jak z věcného, tak i časového hlediska rozbor získaných dat, včetně analýzy typu a hloubky struktur.

Závěrem lze konstatovat:

 • Celkový potenciál hlubinné geotermální energie převyšuje celkovou naši potřebu tepla a elektrické energie v České republice
 • Geotermální zdroje zdroje hydrotermálního charakteru, které jsou vhodné převážně pro balneotechnické využití a pro vytápění menších objektů, má naše republika omezené.
 • Prakticky neomezené zdroje existují pro využití nízkopotenciálního geotermálního tepla, což je výhodné vzhledem k úsporám energie uplatněním tepelných čerpadel i s ohledem k ochraně životního prostředí.
 • Využívání hlubinné geotermální energie umožní decentralizaci jak tepla, tak i elektrické energie a tím se zajistí jistá nezávislost lokálních odběratelů na současných energetických zdrojích.
 • I když vybudování geotermální elektrárny je v současné době nákladné a přípravné práce vyžadují čas, je nutné ihned zahájit pilotní projekty na využívání tohoto hlubinného zemského tepla, jako energetického potenciálu budoucnosti. Jen tak bude náš stát dobře připraven na situace, charakterizované obtížným hledáním nových energetických zdrojů na našem území.